Informacja dot. ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez Premium Mobile Sp. z o.o. Państwa danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są dla nas ważne i pozostają pod szczególną ochroną, ponieważ jest to sfera Twojej prywatności. Równocześnie dane te są nam potrzebne do tego, aby prawidłowo świadczyć dla Pani/Pana usługi i w innych celach określonych przepisami. Przetwarzanie danych osobowych oznacza różne czynności, takie jak zbieranie danych, ich zapisywanie i przechowywanie, opracowywanie danych już zebranych, jak również ich zmienianie, w tym poprawianie i aktualizacja. Przetwarzaniem będzie także udostępnianie Państwu tych danych czy wreszcie ich usuwanie. Robimy to sami lub przy pomocy starannie wybranych przez nas podwykonawców. Poniżej znajdziecie Państwo więcej szczegółów o kategoriach danych, które przetwarzamy, celach tego przetwarzania oraz o kategoriach podmiotów, z którymi współpracujemy. Zawarte zostały również informację o Państwa prawach do własnych danych osobowych.

Informacja ta sporządzona została na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „RODO”1 . Sugerujemy, abyście Państwo dokładnie ją przeczytali; nie wymaga ona żadnych innych działań ani kontaktu ze Premium Mobile Sp. z o.o.

W rozumieniu RODO, Premium Mobile Sp. z o.o. jest administratorem powierzonych nam przez Państwa danych osobowych, co oznacza, że dbamy o Państwa dane i pilnujemy, aby były bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z prawem oraz umową zawartą między nami.

I. Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji (w tym do prowadzenia marketingu bezpośredniego i sprzedaży nowych usług) oraz do zmiany zawartych z Państwem umów, w tym do obsługi procesu dostarczania usług, włączając rozliczenia z innymi operatorami telekomunikacyjnymi. Dane wykorzystywane są również do obsługi reklamacji, zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania, a także do zarządzania roszczeniami umownymi (w tym do weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i windykacji).

Dane wykorzystywane są również do tworzenia dla Państwa kont w ramach Programu Ambasador, w celu obsługi procesu przyznania nagród rzeczowych i pieniężnych za pozyskanych przez Państwa dla Premium Mobile nowych Klientów oraz do weryfikacji poprawności rozliczeń, dokonania wysyłki nagród rzeczowych, wypłat nagród pieniężnych na konto bankowe oraz obsługi procesu reklamacji.

Dane te wykorzystujemy również w ramach analiz wewnętrznych służących zarządzaniu dostarczanymi usługami oraz planowaniu ich rozwoju. W powyższym zakresie wykorzystujemy również Państwa dane lokalizacyjne.

Ponadto, dane osobowe wykorzystujemy do wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

Zgodnie z RODO część z tych danych przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania Państwa osobnej zgody, ponieważ potrzebne jest to do wykonania wiążącej nas umowy lub wynika z naszego uzasadnionego interesu prawnego. W innych sytuacjach dane przetwarzamy ściśle na podstawie Państwa zgody i tylko w zakresie, który jest opisany przy każdej takiej zgodzie. Dane osobowe zbierane na naszej stronie WWW, takiej jak numer IP komputera, z którego Państwo korzystają wchodząc na stronę, przetwarzany jest wyłącznie w celach badania statystyk wejść na stronę z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.

We wskazanych wyżej celach Państwa dane osobowe wykorzystujemy sami oraz przekazujemy podmiotom z nami współpracującym lub naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam tworzyć i dostarczać Państwu usługi. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszymi imieniu. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich inni operatorzy telekomunikacyjni, firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Obecnie Premium Mobile Sp. z o.o. nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w procesach automatycznego podejmowania decyzji.

Przetwarzane przez Premium Mobile dane osobowe obejmują:

1. Imiona i nazwisko.
2. Datę urodzenia.
3. Numer PESEL
4. Numer dokumentu tożsamości.
5. Adres zamieszkania.
6. Adres korespondencyjny.
7. Numer telefonu pozostawiony do kontaktu.
8. Adres poczty elektronicznej.
9. Numery telefonów w ramach konta Klienta.
10. Numer rachunku bankowego.
11. Numery IP komputerów z którego łącza się Państwo z naszymi serwisami internetowymi.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Poniżej wskazujemy, w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania:

• w celu zawarcia umowy świadczenia usług na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą zgłoszonego przez Infolinię lub na stronie www.premiummobile.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); cel ten obejmuje również ocenę Państwa wiarygodności finansowej, aby lepiej dopasować ofertę do warunków umownych, jakie Państwu zaproponujemy;
• w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym: zapewnienia poprawności działania usług, wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); • w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony przepisem prawa lub decyzją indywidualną urzędu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
• w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów, między innymi na podstawie zgłaszanych przez Państwa uwag i zbierania opinii a także w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji potrzebnych do potwierdzenia konkretnych okoliczności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• w celu określenia, domagania się lub obrony przed żądaniami (roszczeniami), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); • w celu badania Państwa zadowolenia i określania jakości usług, z których Państwo korzystacie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• w celu bezpośredniego oferowania Państwu produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• w celu bezpośredniego oferowania Państwu (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), co jest prawnie uzasadnionym interesem naszym jak i naszych partnerów, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli więc ich nam Państwo nie podacie, nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom, czyli podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, z których korzystamy, by świadczyć Państwu usługi, w szczególności: podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, utrzymania sieci, pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, obsługujących korespondencję i wpierających nas w procesie obsługi, firmom księgowym, audytorom, doradcom prawnym, i agencjom marketingowym;
• innym administratorom danych przetwarzających dane w swoim imieniu: firmom prowadzących działalność pocztową i kurierską, bankom i instytucjom prowadzącym działalność płatniczą, firmom nabywającym wierzytelności, Prezesowi Urzędu Komunikacji w przypadku przenoszenia numeru do naszej sieci, biurom informacji gospodarczych przy zawieraniu umowy, innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych;
• innym niezależnym odbiorcom: podmiotom z Grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat oraz podmiotom powiązanym i partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przechowujemy przez okres niezbędny do jej zawarcia oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Państwo kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia

2. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług Państwa dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
3. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb realizacji usług oraz marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż ustalimy, że się dane się zdezaktualizowały, został zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo cofnęliście Państwo zgodę - jeśli przetwarzaliśmy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody.

Państwa dane osobowe chronione są zgodnie z przyjętą w Premium Mobile Polityką Ochrony Danych Osobowych, która wskazuje zasady postępowania z danymi osobowymi, zarówno w formie elektronicznej jak i utrwalonych na dokumentach papierowych. Zasady te obejmują zarówno środki zabezpieczające technicznie jak i organizacyjnie dane osobowe przed utratą, zmiana, wykorzystaniem niezgodnym z udzielonymi zgodami lub przepisami prawa oraz dostępem osób nieuprawnionych. Polityka ta obejmuje również taką samą ochroną dane osobowe pracowników oraz współpracowników Premium Mobile.

Od 25 maja 2018 będą Państwo mieli prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) do usunięcia danych: jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie zażądać, abyśmy je usunęli;
4) do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Możecie również zgłosić takie żądanie, gdy nie chcecie Państwo, żebyśmy dane usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa żądań. Żądanie takie można zgłosić w szczególności na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy’’: Jest to prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
6) do przenoszenia danych: Jest to prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Prawo to obejmuje polecenie nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważacie, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Może to być równoznaczne z utratą prawa do korzystania z określonej oferty lub zniżek. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw prosimy od 25 maja 2018 r. kierować na adres email: wnioskirodo@premiummobile.pl lub dok@premiummobile.pl. W procesie udzielania odpowiedzi na wniosek będziemy prosić o stosowne informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, czy wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną, czyli podmiot konkretnych danych osobowych lub przez osobę działającą w jego imieniu.

VII. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Premium Mobile Sp. z o.o.: iod@premiummobile.pl, tel. +48 729 992 290